Všeobecné obchodné podmienky

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 17.11.2022. Znenie podmienok platných do 16.11.2022 si môžte pozrieť tu.

Všeobecné obchodné podmienky MOTILIFE (ďalej len „VOP“)

ČASŤ A.  PREDMET ÚPRAVY

Tieto VOP, ako vopred formulované pravidlá, upravujú a vymedzujú práva a povinnosti kupujúceho a obchodnej spoločnosti METAGRAM, s.r.o. (pôvodné obchodné meno Dream Group s.r.o.), so sídlom: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 53331982, IČ DPH: SK2121375146, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 148921/B (ďalej len „spoločnosť METAGRAM“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.MOTILIFE.sk (ďalej len MOTILIFE).

Tieto VOP upravujú používanie služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom platformy MOTILIFE. Ide o prispôsobené služby na objavovanie obsahu platformy MOTILIFE a prístup k nej vrátane všetkých funkcií, odporúčaní a recenzií, príslušných webových stránok a používateľského rozhrania, ako aj všetok obsah a softvér spojený s uvedenými službami.

ČASŤ B.  DEFINÍCIE POJMOV

a) „spoločnosť METAGRAM“ je pre účely VOP obchodná spoločnosť so sídlom: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 53331982, IČ DPH: SK2121375146, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 148921/B, ktorá v rámci spotrebiteľského vzťahu vystupuje v právnom postavení dodávateľa, resp. poskytovateľa.

b) „MOTILIFE“ je pre účely VOP elektronická on-line platforma, prevádzkovaná spoločnosťou METAGRAM, spočívajúca v personalizovanej predplatiteľskej službe, v rámci ktorej spoločnosť METAGRAM svojou vlastnou činnosťou, alebo činnosťou svojich subdodávateľov, zabezpečuje poskytovanie služieb, spočívajúcich predovšetkým vo vzdelávaní sledovateľov a predplatiteľov prostredníctvom edukatívneho obsahu, vytváraného spoločnosťou METAGRAM, alebo subdodávateľmi spoločnosti METAGRAM, resp. lektormi. MOTILIFE predstavuje personalizovanú predplatiteľskú službu, ktorá členom umožňuje prístup k vzdelávacím a tréningovým videám a audio- nahrávkam („obsah MOTILIFE“) cez internet na určitých počítačoch a iných zariadeniach pripojených na internet.

c) „obsah MOTILIFE“ je pre účely VOP množina vzdelávacích a tréningových videí a audio-nahrávok, ktorú v rôznom rozsahu sprístupňuje cez internet na určitých počítačoch a iných zariadeniach spoločnosť METAGRAM členom.

d) „člen“ je pre účely VOP každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej spoločnosť METAGRAM sprístupňuje cez internet na určitých počítačoch a iných zariadeniach obsah MOTILIFE. „Člen“ je zároveň „kupujúcim“, a teda fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony alebo právnickou osobou, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar alebo služby cez webové sídlo www.MOTILIFE.sk a uzavrieť so spoločnosťou METAGRAM kúpnu zmluvu ohľadom tovaru, alebo služby ponúkanej cez webové sídlo www.MOTILIFE.sk, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti METAGRAM. Za kupujúceho - právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca. Člen v rámci spotrebiteľského vzťahu, ktorý je vymedzený týmito VOP, vystupuje v právnom postavení kupujúceho, resp. spotrebiteľa, resp. zákazníka.

e) „Obchodná praktika“ je pre účely VOP konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi.

ČASŤ C.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Podrobnosti o právach člena, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
 1. Zodpovednosť za vady tovaru, alebo služby, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou METAGRAM a členom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

ČASŤ D.  UZATVÁRANIE ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV

 1. Člen musí mať najmenej 18 rokov veku. Neplnoleté osoby môžu službu využívať len pod dohľadom dospelej osoby.

  Služba MOTILIFE a akýkoľvek obsah, ku ktorému sa pristupuje prostredníctvom služby, sú určené iba na osobné a nekomerčné použitie zo strany člena a nemožno ich zdieľať s jednotlivcami mimo domácnosti člena. Počas trvania členstva člena v MOTILIFE udeľuje spoločnosť METAGRAM obmedzené, nevýhradné a neprenosné právo na prístup k obsahu MOTILIFE a priamo súvisiacim službám. Okrem vyššie uvedeného sa na člena neprevádza žiadne právo, nárok ani úrok. Člen súhlasí s tým, že službu nebude využívať na verejné vystúpenia.

 1. Heslá a prístup k účtu. Člen, ktorý vytvoril účet na MOTILIFE, a ktorého spôsob platby je spoplatnený (ďalej len „vlastník účtu“), je zodpovedný za akúkoľvek aktivitu, ktorá sa uskutoční prostredníctvom jeho účtu. Aby si udržal kontrolu nad účtom a zabránil komukoľvek v prístupe k účtu (čo by zahŕňalo informácie o histórii prezerania účtu), vlastník účtu by mal mať kontrolu nad zariadeniami pripojenými na MOTILIFE, ktoré sa používajú na prístup k službám a neprezrádzať heslo tretím osobám, alebo podrobnosti o spôsobe platby spojeného s účtom komukoľvek. Člen zodpovedáte za aktualizáciu a udržiavanie presnosti informácií, ktoré poskytuje spoločnosti METAGRAM v súvislosti s jeho účtom. Spoločnosť METAGRAM je oprávnená zrušiť účet člena, alebo pozastaviť účet člena v prípadoch, kedy je preukázateľne potrebná ochrana osobných údajov, súkromných dát, alebo práv či oprávnených záujmov člena.
 2. MOTILIFE  vrátane  knižnice  obsahu a  obsahu  MOTILIFE   je pravidelne aktualizovaný. Okrem toho spoločnosť METAGRAM neustále testuje rôzne aspekty služby vrátane webových stránok, používateľských rozhraní, propagačných funkcií a dostupnosti obsahu MOTILIFE.
 3. Elektronická komunikácia. Informácie týkajúce sa účtu člena (napr. autorizácie platby, faktúry, zmeny hesla alebo spôsobu platby, potvrdzujúce správy, upozornenia) bude spoločnosť METAGRAM zasielať iba v elektronickej forme, napríklad prostredníctvom e-mailov na e-mailovú adresu člena, uvedenú členom pri registrácii na webovom sídle „www.MOTILIFE.sk“.
 4. Kvalita zobrazenia obsahu MOTILIFE sa môže líšiť od zariadenia k zariadeniu a môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je poloha člena, dostupná šírka pásma a/alebo rýchlosť internetového pripojenia člena. Dostupnosť HD, Ultra HD a HDR závisí od internetových služieb a možností zariadenia člena. Nie všetok obsah je dostupný vo všetkých formátoch, ako napríklad HD, Ultra HD a HDR. Informácie o možných poplatkoch za používanie internetových dát si člen overuje u svojho poskytovateľa internetu. Čas potrebný na začatie sledovania obsahu MOTILIFE sa bude líšiť v závislosti od mnohých faktorov vrátane polohy člena, dostupnej šírky pásma v čase, obsahu, ktorý si člen vybral, a konfigurácie zariadenia člena pripraveného na MOTILIFE.
 5. Softvér MOTILIFE je vyvinutý jedine pre spoločnosť METAGRAM a môže sa používať výlučne na autorizované streamovanie a na prístup k obsahu MOTILIFE prostredníctvom zariadení pripravených na MOTILIFE. Tento softvér sa môže líšiť v závislosti od zariadenia a médiá a funkcie a vlastnosti sa môžu medzi zariadeniami líšiť. Člen berie na vedomie, že používanie služby môže vyžadovať softvér tretích strán, ktorý podlieha licenciám tretích strán. Súhlasí s tým, že môže automaticky dostávať aktualizované verzie softvéru MOTILIFE a súvisiaceho softvéru tretích strán.
 6. Nevyžiadané materiály. MOTILIFE nezodpovedá za podobnosť akéhokoľvek obsahu v akomkoľvek médiu s materiálmi alebo nápadmi prenášanými do MOTILIFE.
 7. Zákaznícka podpora. Ak má člen záujem nájsť ďalšie informácie o MOTILIFE a jeho funkcionalitách, alebo ak potrebuje pomoc s účtom, je oprávnený navštíviť Zákaznícke centrum pomoci, ktoré je dostupné cez webovú stránku „www.MOTILIFE.sk“.
 8. Zmeny cien a plánov predplatného. Z času na čas je spoločnosť METAGRAM oprávnená zmeniť plány predplatného a cenu služieb MOTILIFE; akékoľvek zmeny cien alebo zmeny plánov predplatného však nebudú platiť skôr ako 30 dní po tom, ako spoločnosť METAGRAM bude o takejto zmene informovať dotknutého člena.
 9. Svoje členstvo v MOTILIFE môže člen kedykoľvek zrušiť a prístup k službám MOTILIFE bude mať aj naďalej až do konca fakturačného obdobia. Platby sú nevratné a spoločnosť METAGRAM neposkytuje refundácie ani kredity za žiadne čiastkové obdobia členstva alebo nevyužitý obsah MOTILIFE. Ak chce člen zrušiť členstvo, prejde na stránku „Môj profil“ a postupuje podľa pokynov na zrušenie. Ak zruší svoje členstvo, účet sa automaticky zatvorí na konci aktuálneho fakturačného obdobia. Ak chce člen zistiť, kedy bude jeho účet zatvorený, klikne na položku „Fakturačné údaje“ na stránke „Môj profil“. Ak sa člen zaregistroval do služby MOTILIFE pomocou svojho účtu u tretej strany ako spôsobu platby (platba kartou) a chce zrušiť svoje členstvo v službe MOTILIFE, možno tak budete musieť urobiť prostredníctvom takejto tretej strany.


ČASŤ E.  REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamačný poriadok je viditeľne zverejnený ako samostatný textový dokument na webovom sídle „www.MOTILIFE.sk“.

ČASŤ F.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.MOTILIFE.sk.

Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú najmä:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný späť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 1. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 1. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 1. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 1. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko zákazníka, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby, pokiaľ bol tovar dodaný na dobierku. V prípade, ak bola platba voči spoločnosti METAGRAM ako predávajúcemu vykonaná prostredníctvom platobnej karty alebo uhradená prevodom na účet, bude platba vrátená zákazníkovi spôsobom, akým zákazník platbu vykonal. V prípade, ak bol tovar dodaný na dobierku, bude platba vrátená na účet oznámený zákazníkom. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť METAGRAM odporúča, aby zákazník odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu sídla spoločnosti METAGRAM.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti METAGRAM najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

ČASŤ G. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť METAGRAM spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke „www.MOTILIFE.sk“ (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 1. Spoločnosť METAGRAM spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
 • titul,
 • meno,
 • priezvisko,
 • veková hranica,
 • bydlisko,
 • e-mailová adresa,
 • fakturačná adresa,
 • adresa dodania tovaru,
 • kontaktné telefónne číslo,
 • cookies
 • číslo účtu
 • recenzie služieb
 • história nákupu

za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov týkajúcich sa kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, poskytovaní objednaných služieb, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrácii prostredníctvom webového sídla resp. eshopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Ziskané údaje slúžia aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek    a akcie doručovaných do e-mailu), marketing na eshope ako aj iné stránky a analýzy správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 1. Prihlásenie sa k odberu noviniek a akcie spoločnosti METAGRAM dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti METAGRAM súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových novín, akcie a informácie formou elektronickej správy / SMS správy na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti METAGRAM súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledujúcich dní: i) odo dňa ich poskytovania alebo ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená konať odvolať a na:
 • vo svojom profile ak je prihlásená
 • prostredníctvom tlačidla ohlásenia na koniec každého doručeného mailu s novinkami
 • prostredníctvom žiadosti odoslanej na motilife@motilife.sk

Spoločnosť METAGRAM po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 1. Spoločnosť METAGRAM vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali novým spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a splneniu účelu ich spracúvania zabezpečiť ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 1. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že má viac ako 16 rokov a je oprávnená poskytnúť osobné údaje spoločnosti METAGRAM, príp. iným subjektom za účelom doručenia objednaného tovaru, alebo služby.
 1. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o nasledujúcich právach dotknutej osoby:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu MOTILIFE@MOTILIFE.sk od spoločnosti METAGRAM vyžadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom dotknutej osoby
 • presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť METAGRAM získala jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidácia jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidácia jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na e-mail MOTILIFE@MOTILIFE.sk u spoločnosti METAGRAM namietať
 • spracúvanie jej osobných údajov, o ktorých zmenách, ktoré sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadosti o ich likvidáciu,
 • využívanie jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytnutie jej osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
 • jej profilovanie s využitím cookies,

3. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na novom automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju významne ovplyvňuje. To sa nepoužíva, ak je rozhodnutie:

 • produktu na uzavretie zmluvy alebo plnenia zmlúv medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom,
 • vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v ktorých sú súčasne ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


V prípadoch podľa a) a c) je spoločnosť METAGRAM povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany spoločnosti METAGRAM, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 1. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj právnických kupujúcich ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

 1. Cookies súbory sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do prehliadača alebo zariadenia návštevníka. Cookies súbory umožňujú rozpoznať webovú stránku v zariadení používateľa a zapamätať si určité informácie o reláciách používateľa počas jeho pripojenia.

 1. Jednotlivé stránky spoločnosti METAGRAM používajú cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Webové stránky používajú nasledujúce typy súborov cookie:

 1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku webových stránok.Sem patria napríklad cookie, ktoré umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií webovej stránky.
 1. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie umožňujú analyzovať, akým spôsobom sa návštevník pohybuje a pracuje so stránkami.Pomáhajú k zlepšeniu a zjednodušeniu použiteľnosti webových stránok.
 1. Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie si pamätajú voľbu návštevníka za účelom zlepšenia jeho používateľského komfortu.Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre návštevníka alebo zapamätať si jeho preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, návštevníka osobne neidentifikujú.

 1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa mení podľa §13 ods. 1 písm. b) af) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim tretím stranám na účely vykonania zmluvy (objednávky) a rovnako na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

ČASŤ H. ZÁKAZ NEKALÝCH OBCHODNÝCH PRAKTÍK

Spoločnosť METAGRAM, v rámci všetkých obchodných záväzkových a spotrebiteľských vzťahov, ktorých je účastníkom, aplikuje bez výnimky prísny zákaz nekalých obchodných praktík.

Obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak

 • je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,
 • podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov.

Obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny spotrebiteľov, ktorí sú osobitne zraniteľní z dôvodu ich

 • duševnej poruchy alebo telesnej vady,
 • veku alebo
 • dôverčivosti,

spôsobom, ktorý môže predávajúci rozumne predpokladať, sa posudzuje z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. Tým nie je dotknutá bežná a oprávnená reklamná praktika, akou je zveličujúce vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré nie je mienené doslovne.

Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä

 • klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania a
 • agresívna obchodná praktika.


Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k

 • existencii výrobku alebo k povahe výrobku,
 • hlavným znakom výrobku, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji výrobku a vybavovanie reklamácie, výrobný postup a dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia, množstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na výrobku,
 • rozsahu záväzkov predávajúceho, motívom pre obchodnú praktiku a k charakteru procesu predaja, akékoľvek vyhlásenie alebo symbol týkajúci sa priameho alebo nepriameho sponzorstva alebo schválenia predávajúceho alebo výrobku,
 • cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody,
 • potrebe servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy,
 • osobe, vlastnosti a právu predávajúceho alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho totožnosť a majetok, kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v organizáciách alebo jeho väzby a vlastníctvo práv vyplývajúcich z priemyselného, obchodného alebo duševného vlastníctva alebo jeho ocenenia a vyznamenania, alebo
 • právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného výrobku alebo vrátenie peňazí podľa osobitného predpisu alebo k rizikám, ktorým môže byť vystavený.

Obchodná praktika sa taktiež považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, a zahŕňa

 • marketing výrobku vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo zámeny s akýmkoľvek iným výrobkom, ochrannou známkou, obchodným menom alebo iným rozlišujúcim znakom účastníka hospodárskej súťaže,
 • neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa predávajúci zaviazal.

Obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak opomenie podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom hore uvedené podstatné informácie, alebo neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.


Agresívna obchodná praktika

Pri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraný vplyv, berú sa do úvahy

 • jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania,
 • použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania,
 • zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu známe a ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa, na ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa so zreteľom na výrobok,
 • sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré dáva predávajúci, ak si spotrebiteľ želá vykonať práva podľa zmluvy vrátane práva vypovedať zmluvu alebo zmeniť výrobok alebo predávajúceho,
 • hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne.ČASŤ I.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 1. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke „www.MOTILIFE.sk“ .
 2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsah objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozičné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovení týchto VOP majú prednosť pred dispozičnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP tak všeobecne záväzná právna úprava má prednosť pred všeobecne záväznou právnou úpravou.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a / alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a / alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistenia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a / alebo nevykonateľné, ovplyvnené ustanovením nového platného ustanovenia, ktorého obsah bude v čo najväčšej vôli plniť účel pôvodného ustanovenia.
 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 17.11.2022